direct naar de content

Algemene voorwaarden Skorez

Algemene voorwaarden

Artikel 1 - Overeenkomst, offerte en bevestiging

1.1 Toepasselijkheid van deze algemene voorwaarden

1.2 Offerte

1.3 Bevestiging van de opdracht

Artikel 2 - Realisatie van de overeenkomst

2.1 Uitvoeren van de opdracht

2.2 Verstrekking van gegevens

2.3 Onjuiste gegevens

2.4 Werk door derden

2.5 Proeven en akkoordverklaring

2.6 Bevoegden

2.7 Levertermijn

2.8 Vergunningen en wettelijke bepalingen

2.9 Risico van opslag informatie

2.10 Klachten

2.11 Looptijd overeenkomst

Artikel 3 - Rechten van intellectuele eigendom en eigendomsrechten

3.1 Auteursrecht en Industriële eigendom

3.2 Onderzoek naar het bestaan van rechten

3.3 Credits

3.4 Naamsvermelding

3.5 Eigendom bij Skorez B.V.

Artikel 4 - Gebruik en licentie

4.1 Licentie voor het gebruik van het ontwerp

4.2 Gebruik fonts, software en ander materiaal van derden

4.3 Eigen promotie

Artikel 5 - Honorium

5.1 Honorarium en bijkomende kosten

5.2 Honorarium voor meer werk

Artikel 6 - Betaling

6.1 Betalingsverplichting

6.2 Verrekening

6.3 Periodieke betalingen

6.4 Vervallen licentie

Artikel 7 - Opzegging en ontbinding overeenkomst

7.1 Opzegging overeenkomst door opdrachtgever

7.2 Ontbinding overeenkomst door Skorez B.V.

7.3 Schadevergoeding

Artikel 8 - Garanties en vrijwaringen

8.1 Auteursrechthebbende

8.2 Vrijwaring voor aanspraken m.b.t. gebruik van het ontwerp

8.3 Verstrekte materialen en gegevens

Artikel 9 - Aansprakelijkheid

9.1 Aansprakelijkheid

9.2 Beperking aansprakelijkheid

9.3 Verval aansprakelijkheid

9.4 Kopieën materialen

9.5 Bewaarplicht

Artikel 10 - Overige bepalingen

10.1 Overdracht aan derden

10.2 Vertrouwlijkheid

10.3 Nederlands     

Artikel 1 - Overeenkomst, offerte en bevestiging

1.1 Toepasselijkheid van deze alemene voorwaarden

Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op de totstandkoming, de inhoud en de nakomming van alle tussen de opdrachtgever en Skorez B.V. gesloten overeenkomsten.

1.2 Offerte

Alle mondelinge en schriftelijke aanbiedingen alsmede samenhangende prijsopgaven van Skorez B.V. zijn vrijblijvend en geleden maximaal gedurende

30 dagen. De prijsopgaven kunnen altijd wijzigingen ondergaan door een onvoorziene verandering in de werkzaamheden of door een wijziging in de opdracht. Mondelinge afspraken en bedingen binden Skorez B.V. eerst nadat deze door Skorez B.V. zijn bevestigd, dit geldt ook voor wijzigingen in de oorspronkelijke opdracht. Alle genoemde bedragen zijn exclusief het voor de diensten van Skorez B.V. wettelijk geldende BTW tarief.

1.3 Schriftelijke bevestiging

Opdrachten dienen voor de opdrachtgever schriftelijk of via een betaling te worden bevestigd. Onder schriftelijk wordt verstaan: per brief of e-mail. Indien de opdrachtgever dit nalaat, maar er desondaks mee instemt dat Skorez B.V. een aanvang maakt met het uitvoeren van de opdracht, zal de inhoud van de offerte als overeengekomen gelden. Nadere mondelinge afspraken en bedingen binden Skorez B.V. pas nadat deze schriftelijk door Skorez B.V. zijn bevestigd. 

Artikel 2 - Realisatie van de overeenkomst

2.1 Uitvoeren van de opdracht

Skorez B.V. zal zich inspannen de opdracht zo zorgvuldig en onafhankelijk mogelijk uit te voeren, de belangen van de opdrachtgever naar beste weten te behartigen en te streven naar een voor de opdrachtgever bruikbaar resultaat. Indien noodzakelijk zal Skorez B.V. de opdrachtgever op de hoogte houden m.b.t. voortgang van de werkzaamheden

2.2 Verstrekking van gegevens

De opdrachtgever is gehouden al dat gene te doen, wat redelijkerwijs nodig of wenselijk is om een tijdig en juiste levering door Skorez B.V. mogelijk te maken, in het bijzonder door het tijdig aanleveren van volledige, deugdelijke gegevens en of materialen.

2.3 Onjuiste gegevens

Skorez B.V. is niet aansprakelijk voor de gevolgen van onjuistheden en/of onvolledigheden van gegevens, die in het kader van de opdracht door de opdrachtgever zijn verstrekt. De verantwoordelijkheid voor het eindprodukt wordt overgenomen door de opdrachtgever nadat Skorez B.V. het ontwerp voorgelegd heeft ter beoordeling en het ontwerp door de opdrachtgever akkoord bevonden is.

2.4 Werk door derden

Indien bij de uitvoering van de opdracht Skorez B.V. volgens uitdrukkelijke afspraak voor eigen rekening en risico goederen of diensten van derden betrekt, waarna deze goederen of diensten van derden betrekt, waarna deze goederen of diensten worden doorgegeven aan de opdrachtgever, dan zullen de bepalingen uit de algemene voorwaarden van de toeleverancier met betrekking tot de toegestane afwijkingen in de kwaliteit, kwantiteit en hoedanigheid van deze goederen of diensten ook gelden jegens de opdrachtgevers.

2.5 Proeven en akkoordverklaring

Alvorens tot productie, verveelvoudiging of openbaarmaking wordt overgegaan zal Skorez B.V. de opdrachtgever in de gelegenheid de laatste modellen, prototypes of proeven van het ontwerp te controleren en goed te keuren. Op verzoek van Skorez B.V. dient de opdrachtgever zijn goedkeuring schriftelijk te bevestigen. Akkoordverklaring per email geldt ook als schriftelijk.

2.6 Bevoegden

Werknemers of contactpersonen handelend in opdracht van de opdrachtgever worden geacht bevoegd te handelen m.b.t. alle aspecten van de opdracht.

2.7 Leveringstermijn

Een door Skorez B.V. opgegeven termijn voor het volbrengen van het ontwerp heeft een indicatieve strekking, tenzij uit de aard van de inhoud van de overeenkomst anders blijkt. Skorez B.V. is, ook bij een opgegeven termijn voor het volbrengen van het ontwerp, pas in verzuim nadat de opdrachtgever hem/haar bij aangetekend schrijven in gebreke heeft gesteld en nakoming binnen de ingebrekestelling genoemde redelijke termijn uitblijft.

2.8 Vergunningen en wettelijke bepalingen

Het uitvoeren van de test, het aanvragen van vergunningen en het beoordelen of de instructies van de opdrachtgever voldoen aan de wettelijke normen behoren niet tot de taak van Skorez B.V..

2.9 Risico van opslag informatie

Skorez B.V. is gehouden zorg te dragen voor een zorgvuldige opslag van de van opdrachtgever afkomstige informatie. Het risico terzake van beschadiging of teloorgang van bij Skorez B.V. of derden opgeslagen informatie is uitdrukkelijk voor de opdrachtgever tenzij de daardoor onstane schade te wijten is aan grove onachtzaamheid van de veroorzaker. Het risico terzake van beschadiging of teloorgang van informatie tijdens vervoer of verzending is voor de opdrachtgever..

2.10 Klachten

Klachten dienen zo spoedig mogelijk, maar in ieder geval binnen tien werkdagen na afronding van de opdracht, schriftelijk aan Skorez B.V. te worden meegedeeld.

 2.11 Looptijd overeenkomst

Overeenkomsten met Skorez B.V. hebben een standaard looptijd van 48 maanden met een opzegtermijn van 3 maanden. Hier kan alleen van af geweken worden door dit expliciet in de overeenkomst te vermelden. Na de eerste 48 maanden zal de overeenkomst automatisch overgaan in jaarlijks opzegbaar.

Artikel 3 - Rechten van de intellectuele eigendom en eigendomsrechten

3.1 Auteursrecht en industriële eigendom

Alle uit de opdracht voortkomende rechten van intellectuele eigendom waaronder het octrooirecht, het modelrecht en het auteursrecht komen toe aan Skorez B.V., tenzij schriftelijk tussen partijen anders is overeen gekomen. Wanneer een dergelijk recht slechts verkregen kan worden door een depot of registratie., dan is uitsluitend Skorez B.V. daartoe bevoegd.

3.2 Onderzoek naar het bestaan van rechten

Het uitvoeren van onderzoek naar het bestaan van octrooirechten, merkrechten, tekening of modelrechten, auteursrechten en portretrechten van derden maakt geen deel uit van de dienstverlening van Skorez B.V.. Ditzelfde geldt voor een eventueel onderzoek naar de mogelijkheid van dergelijke beschermingsvormen voor de opdrachtgever.

3.3 Credits

Indien is overeengekomen dat derden betrokken zullen zijn bij een wijziging of uitwerking van het ontwerp dan zal opdrachtgever deze derden verplichten bij publiciteit rondom (een uitwerking van) het ontwerp de bijdrage van Skorez B.V. te vermelden.

3.4 Naamsvermelding

Skorez B.V. is altijd gerechtigd het ontwerp op bescheiden wijze te signeren en/of zijn naam te laten vermelden in het colofon van een publicatie of als hyperlink naar de eigen website. De wijze waarop deze naamsvermelding zal plaatsvinden, wordt in onderling overleg vastgesteld.

3.5 Eigendom bij Skorez B.V.

De in het kader van de opdracht door Skorez B.V. tot stand gebrachte ontwerpschetsen, templates, prototypes en andere materialen of (elektronische) (bron)bestanden, blijven eigendom van Skorez B.V., ongeacht of deze door de opdrachtgever beheerd worden.

Artikel 4 - Gebruik en licentie

4.1 Licentie voor het gebruik van het online platform

Wanneer opdrachtgever volledig voldoet aan zijn verplichtingen ingevolge de overeenkomst met Skorez B.V., verkrijgt hij een exclusieve niet-overdraagbare licentie tot het gebruik van de online platform zoals ingericht voor de opdrachtgever.

4.2 Gebruik fonts, software en ander materiaal

De opdrachtgever is zelf verantwoordelijk om licenties te verwerven voor auteursrechtelijk materiaal dat in eindproducten zal worden gebruikt. Onder de auteursrechtelijk materiaal wordt onder andere verstaan: fonts, software, huisstijlelementen, foto’s en composities.

4.3 Eigen promotie

Skorez B.V. heeft de vrijheid om het ontwerp te gebruiken en af te laten beelden voor eigen promotie.

Artikel 5 - Honorarium

5.1 Honorarium en bijkomende kosten

Naast het overeengekomen honorarium komen ook de kosten, die Skorez B.V. voor de uitvoering van de opdracht maakt, voor vergoeding in aanmerking. Indien tussen Skorez B.V. en de opdrachtgever geen honorarium is overeengekomen voor de Skorez B.V. verrichte of nog te verrichten werkzaamheden, zullen de prijzen alsnog een redelijk honorarium overeenkomen op basis van de door Skorez B.V. gehanteerde (uur)tarieven en bijkomende kosten.

5.2 Honorarium voor meerwerk

Indien Skorez B.V. door het niet tijdig of niet aanleveren van volledige, deugdelijke en duidelijke gegevens/ materialen of door een gewijzigde hetzij onjuiste opdracht of briefing genoodzaakt is meer of andere werkzaamheden te verrichten, zullen deze werkzaamheden appart worden gehonoreerd. Meerwerk wordt afzonderlijk tussen partijen besproken en berekend. Indien aanvullende werkzaamheden volgens Skorez B.V. onontbeerlijk zijn, zal Skorez B.V. dat onverwijld aan de opdrachtgever kenbaar maken. Wordt ten aanzien van het nodig geachte meerwerk geen overeenstemming bereikt, dan is Skorez B.V. gerechtigd de werkzaamheden te staken en af te rekenen.

Artikel 6 - Betaling

6.1 Betalingsverplichting

Betaling dient plaats te vinden binnen zeven dagen na de factuurdatum. Indien na het verstrijken van deze termijn door Skorez B.V. nog geen (volledige) betaling is ontvangen, is de opdrachtgever zonder ingebrekestelling in verzuim en is hij rente verschuldigd van één procent per maand, een gedeelte van een maand voor een hele gerekend. In geval van verzuim zijn alle hieruit voortvloeiende (buitengerechtelijke) incassokosten voor de rekening van de opdrachtgever. Deze kosten zijn gelijk aan het incassotarief zoals opgesteld door de Orde van Advocaten. Wanneer Skorez B.V. evenwel aantoont dat Skorez B.V. ter inning van haar vorderingen hogere kosten heeft moeten maken, dan komen ook deze kosten voor vergoeding door de opdrachtgever in aanmerking. Gerechtelijke kosten komen eveneens voor de rekening van de opdrachtgever voor zover deze in redelijkheid gemaakt zijn en redelijk zijn.

6.2 Verrekening

Betaling dient plaats te vinden zonder enig recht op korting, verrekening of opschorting.

6.3 Periodieke betalingen

Skorez B.V. heeft het recht zijn honorarium maandelijks in rekening te brengen voor de verrichte werkzaamheden en gemaakte kosten ten behoeve van de uitvoering van de opdracht.

6.4 Vervallen licentie

Bij het niet nakomen van betalingsverplichtingen door de opdrachtgever is Skorez B.V. gerechtigd al haar werkzaamheden voor de opdrachtgever op te schorten tot aan het moment waarop deze verplichtingen wel zijn nagekomen. Het is de opdrachtgever in dat geval nadrukkelijk niet toegestaan de hem ter beschikking. gestelde ontwerpen en/of eindproducten te gebruiken en elke in het kader van de opdracht verleende licentie komt te vervallen.

Artikel 7 - Opzegging en ontbinding overeenkomst

7.1 Opzegging overeenkomst door opdrachtgever

Wanneer de opdrachtgever een overeenkomst opzegt, dient hij, naast een schadevergoeding, het honorarium en de gemaakte kosten met betrekking tot de tot dan verrichte werkzaamheden te betalen.

7.2 Ontbinding overeenkomst door Skorez B.V.

Indien de overeenkomst door Skorez B.V. wordt ontbonden wegens een toerekenbare tekortkoming in de nakoming van de overeenkomst door de opdrachtgever, dient de opdrachtgever, naast een schadevergoeding het honorarium en de gemaakte kosten met betrekking tot de tot dan verrichte werkzaamheden te betalen. Gedragingen van de opdrachtgever op grond waarvan Skorez B.V. redelijkerwijs niet meer gevergd kan worden dat de opdracht wordt afgerond, worden in dit verband mede beschouwd als toerekenbare tekortkoming.

7.3 Schadevergoeding

De schadevergoeding zoals bedoeld in art. 7.1 en art 7.2 zal tenminste omvatten de kosten voortvloeiend uit de door Skorez B.V. op eigen naam voor de vervulling van de opdracht aangegane verbintenissen met derden, alsmede 25% van het resterende deel van het honorarium welke de opdrachtgever vervulling van de opdracht verschuldigd zou zijn.

Artikel 8 - Garanties en vrijwaringen

8.1 Auteursrechthebbende

Skorez B.V. garandeert dat het geleverde door of vanwege hem is ontworpen en dat, indien er auteursrecht op het ontwerp rust, hij geldt als maker in de zin van de Auteurswet en als auteursrechthebbende over het werk kan beschikken.

8.2 Vrijwaring voor aanspraken m.b.t. gebruik van ontwerp

De opdrachtgever vrijwaart Skorez B.V. of door Skorez B.V. bij de opdracht ingeschakelde personen voor alle aanspraken van derden voortvloeiend uit de toepassing of het gebruik van het resultaat van de opdracht.

8.3 Verstrekte materialen en gegevens

De opdrachtgever vrijwaart Skorez B.V. voor aanspraken met betrekking tot rechten van intellectuele eigendom op door de opdrachrgever verstrekte materialen of gegevens, die bij de uitvoering van de opdracht worden gebruikt.

Artikel 9 - Aansprakelijkheid

9.1 Aansprakelijkheid

Skorez B.V. kan niet aansprakelijk worden gesteld voor:

  1. fouten in het materiaal dat door de opdrachtgever ter hand is gesteld
  2. misverstanden of fouten ten aanzien van de uitvoering van de overeenkomst indien deze hun aanleiding of oorzaak vinden in handelingen van de opdrachtgever, zoals het niet tijdig of niet aanleveren van volledige, deugdelijke en duidelijke gegevens/materialen
  3. fouten van door/namens de opdrachtgever ingeschakelde derden
  4. gebreken in offertes van toeleveranciers of overschrijdingen van prijsopgaves van toeleverancier
  5. fouten in het ontwerp of de tekst/gegevens, indien de opdrachtgever, overeenkomstig het bepaalde in art 2.5 zijn goedkeuring heeft gegeven, dan wel in de gelegenheid is gesteld een controle uit te voeren en te kennen heeft gegeven aan een dergelijke controle geen behoefte te hebben.

9.2 Beperking aansprakelijkheid

Behoudens in geval van opzet of grove schuld van Skorez B.V., is de aansprakelijkheid van Skorez B.V. voor schade uit hoofde van een overeenkomst of een jegens de opdrachtgever gepleegde onrechtmatige daad, beperkt tot het aan de opdracht verbonden honorarium.

9.3 Verval aansprakelijkheid

Elke aansprakelijkheid vervalt na één jaar vanaf het moment dat de opdracht is voltooid

9.4 Kopieën materialen

De opdrachtgever is gehouden, indien redelijkerwijs mogelijk, kopieën van de door hem verstrekte materialen en gegevens onder zich te houden tot de opdracht is vervuld. Indien de opdrachtgever dit nalaat, kan de ontwerper niet aansprakelijk worden gesteld voor de schade die bij het bestaan van deze kopieën niet was opgetreden.

9.5 Bewaarplicht

Na het voltooien van de opdracht hebben noch de opdrachtgever noch Skorez B.V. jegens elkaar een bewaarplicht met betrekking tot de gebruikte materialen en gegevens.

Artikel 10 - Overige bepalingen

10.1 Overdracht aan derden

Het is de opdrachtgever niet toegestaan enig recht uit een met Skorez B.V. gesloten overeenkomst aan derden over te dragen, anders dan bij overdracht van zijn gehele onderneming.

10.2 Vertrouwelijkheid

Partijen zijn gehouden feiten en omstandigheden, die in het kader van de opdracht aan de andere ter kennis komen, vertrouwelijk te behandelen. Derden, die bij de uitvoering van de opdracht worden betrokken, zullen ten aanzien van deze feiten en omstandigheden afkomstig van de andere partij aan eenzelfde vertrouwelijke behandeling worden gebonden.

      

Disclaimer: 

Al onze software wordt gedekt door deze disclaimer. Hoewel we er alles aan doet om producten van hoge kwaliteit te leveren, garanderen we niet dat ze volledig vrij van defects zijn. Geen mondeling of geschreven communicatie afkomstig van ons geeft recht op garantie anders dan omschreven in de geldende overeenkomst. Onder geen voorwaarde zullen we aansprakelijk zijn voor direct of indirecte schade die voortkomt uit het gebruik, misbruik of onmogelijkheden van deze software.

Kalender

events